| Dysleksja rozwojowa | Terminologia  |  Objawy dysleksji  |  Diagnoza dysleksji | Przyczyny dysleksji |  Sposoby pracy z dziećmi z dysleksją   |  Co powinni zrobić rodzice? | Test na dysleksję  |  Zestawienie literatury |

 

 

Dysleksja rozwojowa

    Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

W każdej klasie uczą się dzieci z dysleksją, czyli ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
i pisaniu. Określenie specyficzne podkreśla charakter tych trudności - ograniczony i bardzo wąski zakres. Dysleksja występuje u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, a nierzadko
 u dzieci bardzo zdolnych

 

Uczniowie z dysleksją mylą litery, sylaby, wyrazy; przestawiają je, opuszczają lub nawet nie mogą zapamiętać. W badaniach klinicznych stwierdza się wówczas tzw. dysharmonie rozwojowe, które powodują określone trudności - deficyt językowy, słuchowy, deficyt organizacji przestrzennej, pamięci uwagi a także zdolności społecznych.

 

 Najogólniej rzecz ujmując oznacza to, że osiągnięcia szkolne ucznia nie są zgodne z wymaganiami szkoły. Taki uczeń wymaga fachowej, interdyscyplinarnej pomocy ze strony nauczyciela, rodzica, psychologa, pedagoga, a często też lekarza. Jeśli w porę takiej pomocy nie otrzyma staje się zagubiony, spada u niego znacznie poziom poczucia własnej wartości. Bywa, że jest także odtrącony przez klasę. Trudności z jakimi borykają się uczniowie z dysleksją wynikają
z uwarunkowań wewnętrznych, niezależnych od ich chęci i zaangażowania. Aby opanować materiał dydaktyczny tak jak ich rówieśnicy, muszą włożyć dwu-, trzykrotnie więcej wysiłku, a i tak efekty są mizerne ze względu na przykład na zbyt wolne tempo pracy lub uporczywie pojawiające się błędy ortograficzne.

 

Bez pochwał, nagród, pozostawieni sami sobie, stają się zgorzkniali, przestają się uczyć, nierzadko wagarują.

 Jak podaje literatura fachowa, u wszystkich dzieci które mają trudności w nauce z czasem pojawiają się mniej lub bardziej rozległe i głębokie zaburzenia w sferze motywacyjnej, emocjonalnej i osobowościowej. Nie udzielenie tym dzieciom w porę stosownej pomocy, może też skutkować regresem funkcji intelektualnych.

 

Pierwsze niepowodzenia szkolne, ustawiczny brak sukcesów, brak pochwał ze strony nauczycieli, poczucie klęski, kompromitacji przed kolegami, którzy z łatwością opanowują materiał dydaktyczny, niezadowolenie, zdenerwowanie, obojętność, a nawet rozpacz - to uczucia, które stale towarzyszą uczniom z dysleksją. Pogłębiają się ich problemy emocjonalne, społeczne
i edukacyjne.

 

Dysleksji nie da się całkowicie zapobiec, ale można znacznie złagodzić jej konsekwencje. Dzięki wczesnemu diagnozowaniu i programom wczesnej interwencji, już w klasach przed-szkolnych specjaliści mogą prowadzić pracę profilaktyczną i zajęcia wspomagające rozwój dzieci
z grupy ryzyka dysleksji.

 

To znacznie ułatwia start i funkcjonowanie dziecka w warunkach szkolnych. Fachowa pomoc ze strony nauczycieli, pedagogów, psychologów, wsparcie ze strony rodziców - to wszystko wpływa na lepsze funkcjonowanie dziecka jako ucznia. Dzięki tym zabiegom dysleksja przestaje być dla dzieci koszmarem życiowym.

Częstość występowania

Dysleksja występuje u 10-15% populacji dziecięcej, jej najcięższa postać polegająca na opóźnieniu w czytaniu o 2 lata i więcej w stosunku do wieku, inteligencji i wykształcenia jest oceniana na 4%.

Objawy zależą od wieku dziecka.

Wiek niemowlęcy i poniemowlęcy - objawy „ryzyka dysleksji”

Wiek przedszkolny 3-5 lat - objawy „ryzyka dysleksji”

Wiek 6-7 lat (klasa O)

Wiek wczesnoszkolny I-III klasa

Wiek starszy szkolny (powyżej klasy IV i szkoła średnia)

Dysleksja prowadząc do trudności szkolnych często jest podłożem zaburzeń nerwicowych o typie nerwicy szkolnej. Dzieci z objawami dysleksji powinny  już od klasy pierwszej  zostać objęte opieką, aby zapobiec wystąpieniu trudności szkolnych lub by je zminimalizować. Rozwój dzieci dyslektycznych nie objętych pomocą specjalistyczną jest zwykle gorszy od grupy rówieśników.

Z roku na rok kłopoty w szkole mogą się pogłębiać, nauka stanie się uciążliwa i do trudności
w czytaniu czy pisaniu mogą dojść zaburzenia emocjonalne.

Dziecko po uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej musi być poddane terapii!        

źródło:

Polskie Towarzystwo Dyleksji 

Laboratorium Technik Psychologicznych

Terminologia dysleksji rozwojowej

    Najczęściej stosuje się termin "dysleksja rozwojowa"  dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.

a)      DYSLEKSJA - specyficzne trudności w czytaniu;

b)       DYSORTOGRAFIA - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym   błędy ortograficzne);

c)       DYSGRAFIA - niski poziom graficzny pisma.  

d)      DYSKALKULIA - zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych.

 

 

Objawy dysleksji rozwojowej

 

W zależności od indywidualnych cech dziecka i warunków rozwoju liczba i konfiguracja poszczególnych objawów specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych może być różna. Do najbardziej charakterystycznych objawów należą:

     Każdy z wymienionych objawów w pewnych okresach rozwoju występuje u wielu dzieci i nie oznacza zaburzenia. Niepokojące jest ich utrzymywanie się pomimo braku zaburzeń niespecyficznych i zaniedbań pedagogicznych i środowiskowych. Zaburzenia rozwoju umiejętności pisania i czytania można zdiagnozować dopiero w wieku, gdy umiejętności te powinny się rozwijać, a zatem z początkiem wieku szkolnego. Pierwsze miesiące a nawet lata nauki często nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie dysleksji. Trudności, których doświadcza dziecko, często są przemijające i nie wynikają z zaburzeń, lecz ze specyfiki rozwoju jednostki. Nie mniej terapia zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych powinna się zacząć jak najwcześniej. Dlatego nie mniej ważne jest występowanie trudności mogących zwiastować dysleksję. Często są one możliwe do zaobserwowania już w wieku przedszkolnym. Najważniejsze z nich to:

Dyskalkulia - zaburzenie zdolności matematycznych

 

Dyskalkulia występuje u ok. 6% populacji, należy więc poświęcić temu problemowi znacznie większą uwagę, gdyż w obecnych czasach wiedza i umiejętności matematyczne stały się niemal obowiązkowe na wszystkich etapach kształcenia (sprawdzian po kl. 6, część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego, obowiązkowy przedmiot na maturze i na egzaminach wstępnych na ok. 80% uczelni wyższych)

Od lat wiemy, że są dzieci, które mniej lub bardzie lubią matematykę, a może nie chodzi tu o to, czy lubią, czy nie, ale jak wielki mają kłopot ze zrozumieniem tego przedmiotu i co jest jego przyczyną.

Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych, mających swe podłoże w zaburzeniach genetycznych i wrodzonych, tych części mózgu, które są bezpośrednim podłożem anatomiczno - fizjologicznym dojrzewania zdolności matematycznych odpowiednio do wieku, bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych.

Czynniki, które utrudniają uczenie się matematyki możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne.

Czynniki zewnętrzne

Czynniki wewnętrzne

·          patologia rodziny

·          mikrodefekty

·          dysfunkcja rodziny

·          istnienie dysleksji (utrudnia czytanie poleceń

·          złe warunki bytowe i lokalne

·          obniżenie percepcji słuchowej (przy tabliczce mnożenia

·          brak umiejętności pomocy dziecku

·          obniżenie percepcji wzrokowej (spostrzeganie słuchowe

·          częsta zmiana nauczyciela

·          niezdiagnozowane uszkodzenia wzroku i słuchu

·          wagary dziecka

·          uszkodzenia analizatorów

·          zbyt liczne klasy

·          nieśmiałość, nadpobudliwość (ADHD)

·          brak indywidualizacji nauczania

·          przewlekłe choroby, branie leków, niewłaściwe odżywianie.

·          nieobowiązkowa zerówka

 

·          nieprawidłowo metodycznie podany materiał nauczania

 

·          brak motywacji

 

·          za wysokie ambicje rodziców

 

 

Aby rozpoznać u dziecka problem dyskalkulii, a potem podjąć odpowiednie kroki, by mu pomóc proponuję najpierw zapoznać się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi tematu. Wyróżniamy następujące rodzaje zaburzeń całego poziomu zdolności matematycznych:

 • akalkulia - kompletny brak zdolności
 • oligokalkulia - relatywne zmniejszenie wszystkich cząstkowych zdolności matematycznych mniej więcej w jednakowym stopniu
 • parakalkulia - odrębna jakościowo zaburzenie zdolności matematycznych, pojawiające się
  w większości przypadków w związku z chorobą psychiczną
 • akalkulia wtórna - zaburzenia zdolności z równoczesną oligofrenią czy otępieniem.

W opracowanej przez L. Kosca klasyfikacji dyskalkulii rozwojowej występuje 6 typów tego zaburzenia.

1.      dyskalkulia werbalna przejawia się zaburzeniem umiejętności słownego wyrażania pojęć
i zależności matematycznych, takich jak oznaczanie ilości i kolejności przedmiotów, nazywanie cyfr i liczebników, symboli działań i dokonań matematycznych (może to następować na skutek uszkodzenia mózgu). Zdarzają się przypadki, przy których człowiek nie jest zdolny utożsamiać określonej ilości z odpowiadającą jej liczbą, chociaż jest zdolny przeczytać i napisać daną liczbę, czy policzyć ilość przedmiotów (dyskalkulia sensoryczno-słowna)

2.      dyskalkulia praktognostyczna wiąże się z zaburzeniem matematycznych manipulacji konkretnymi czy narysowanymi przedmiotami (liczenie przedmiotów oraz porównywanie wielkości czy ilości). Uczeń z dyskalkulią praktognostyczną nie jest w stanie ułożyć patyczków czy kostek wg ich wielkości, nawet nie jest w stanie wskazać, który z dwóch patyczków jest grubszy, cieńszy, czy tego samego wymiaru.

3.      dyskalkulia leksykalna związana jest z nieumiejętnością czytania symboli matematycznych, np. cyfr, liczb, znaków działań. W lżejszych przypadkach dziecko nie umie czytać liczb wielocyfrowych, ułamków, kwadratów i pierwiastków, itd.

4.      dyskalkulia graficzna jest to niezdolność zapisywania symboli matematycznych występująca często z dysgrafią i dysleksją liter. Uczeń nie jest w stanie napisać dyktowanych mu liczb, zapisać ich nazw, a nawet ich skopiować (np. 1284 pisze jako 1000, 200, 80, czy 4)

5.      dyskalkulia ideognostyczna to przede wszystkim niezdolność zrozumienia pojęć i zależności matematycznych oraz wykonywania obliczeń w pamięci. Często uczeń z tą dysfunkcją mózgu jest w stanie odczytywać i przepisywać liczby, ale nie rozumie, co przeczytał czy napisał, np. umie zapisać znak 9, ale nie wie, że 9 to tyle samo co 10 - 1 albo 3x3

6.      dyskalkulia operacyjna to bezpośrednie zaburzenie umiejętności wykonywania operacji matematycznych. Typowym przykładem jest zamienianie operacji, np. wykonywanie dodawania zamiast mnożenia, odejmowania zamiast dzielenia. Ten typ dyskalkulii jest najtrudniejszy do rozpoznania, ponieważ wymaga ciągłego obserwowania czynności wykonywanych przez osobę badaną.

Jeżeli dziecko nie jest w stanie wykazać swych potencjalnych zdolności matematycznych z powodu nerwicy, zmęczenia, choroby psychicznej, zaburzeń emocjonalnych, czy też braku w wiadomościach spowodowanych np. długą absencją, należy traktować to jako pseudo - dyskalkulię.

Dyskalkulia dotyka z reguły dzieci dyslektyczne, czyli mające trudności z pisaniem i czytaniem. Pięć razy częściej dotyczy chłopców niż dziewcząt. Przypadki dyskalkulii przy braku innych objawów dysleksji są bardzo rzadkie, występują u ok. 1% uczniów.


Symptomy trudności w uczeniu się matematyki powinny być zauważone w okresie przedszkolnym. Są to głównie objawy dysharmonii rozwoju psychoruchowego, a więc opóźnienia rozwoju niektórych funkcji poznawczych i ruchowych.. W wieku szkolnym u dzieci z dyskalkulią utrzymuje się opóźnienie rozwoju orientacji w schemacie ciała i przestrzeni: trudności w odróżnieniu prawej
 i lewej ręki, strony, z określeniem położenia przedmiotu względem siebie; trudności
z zapamiętywaniem tabliczki mnożenia, nazw miesięcy, danych, liczb wielocyfrowych. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, to dzieci, które nie potrafią sprostać wymaganiom, by opanować podstawowe wiadomości i umiejętności matematyczne.

Co zrobić, aby pomóc dziecku z problemem dyskalkulii?


Bardzo ważne jest budowanie poczucia własnej wartości u takiego dziecka, zaufania do siebie. Nie można mu zbyt często wytykać błędów, a już na pewno nie publicznie. To jest najprostsza metoda obrzydzenia matematyki. Należy rozwijać to, co uczeń potrafi i robi dobrze. Przy słabej pamięci przydatne jest rozwijanie metod ułatwiających zapamiętywanie i przypominanie sobie przyswojonych wiadomości na zasadzie skojarzeń.

Należy:

 • ograniczyć uczniom listę zadań do prostych i typowych
 • nagradzać za wytrwałość i cierpliwość w korygowaniu błędów
 • okazywać cierpliwość przy ciągłym powtarzaniu tych samych partii materiału
 • pozwolić pracować więcej z kalkulatorem
 • pozwolić korzystać (w razie potrzeby) z tabliczki mnożenia.

Każde pojęcie matematyczne kształtowane w czasie lekcji może być przyswajane przez ucznia za pomocą wielu środków dydaktycznych, w czasie różnorodnych zabaw, gier i ćwiczeń. Im częściej będziemy stawiali dziecko w sytuacjach dla niego nowych, tym większa pewność, że zdobyta przez niego wiedza matematyczna będzie funkcjonalna. Uczeń lepiej wykorzysta ją w czasie poznawania kolejnych pojęć.

Najważniejsza rola zabaw poznawczych polega na wzbudzaniu w dzieciach entuzjazmu
 i pozytywnych postaw do wykonywania zadań szkolnych. Różnorodne zadania i ćwiczenia realizowane w formie gier i zabaw mogą być dla dzieci źródłem osiągania sukcesów i pożądanych wyników. Zabawowe formy przezwyciężania niepowodzeń w uczeniu się matematyki przyczyniają się do złagodzenia wysiłku, do podtrzymywania zainteresowania i ciekawości, koncentracji uwagi, pamięci spostrzegawczo - wzrokowej i słuchowej.

Przy pomocy zabaw, gier dydaktycznych aktywizują się, różne funkcje poznawcze, jak odbiór
 i interpretacja danych zmysłowych i procesy myślenia, czyli tworzenia jednostek poznawczych w postaci schematów, obrazów umysłowych, symboli i pojęć oraz kształtowania się operacji logicznych, wyjaśniania i oceny. Tak więc wprowadzanie pewnych pojęć za pomocą metod aktywizujących może dać dużo lepsze wyniki niż stosowanie metod tradycyjnych.

Bardzo ważne są początki edukacji dziecka, poznawanie matematyki w szkole podstawowej, a nawet w przedszkolu. Wiele zależy od życzliwego i przyjaznego nauczyciela. Jeżeli dziecko od początku zniechęci się do matematyki, nie zrozumie jej podstaw, to stopniowo doprowadzi to do niższych osiągnięć, nie podejmowania kolejnych prób, a nawet lęku i unikania tego przedmiotu.
W gimnazjum mamy wielu uczniów z problemem dyskalkulii, z trwałymi urazami psychicznymi - ze wstrętem do matematyki. Pokonanie takiego nastawienia jest bardzo trudne, ale pamiętajmy, że możliwe!

Literatura:
Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, wyd. Harmonia, Gdańsk 2003
Koąč L., Psychologia i psychopatologia zdolności matematycznych, 1982
Bartkowski Z., Uczeń dysmatematyczny, WSiP, Warszawa 1994
Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

Diagnoza dysleksji

Podstawą działań związanych z przezwyciężaniem trudności szkolnych dziecka jest wczesna diagnoza postawiona przez nauczyciela, świadomego problemów, z jakimi na etapie nauczania początkowego spotykają się dzieci dyslektyczne.

W Polsce obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie dzieci siedmioletnie danego rocznika. Istniejąca w dacie urodzenia różnica (między 1 stycznia a 31 grudnia) nie jest bez znaczenia dla osiągnięcia dojrzałości szkolnej i powodzenia w nauce.

Osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju psychofizycznego, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym, jest wynikiem jego osobistych doświadczeń zdobytych w okresie przedszkolnym. Okresem przygotowawczym do podjęcia nauki szkolnej jest tzw. "zerówka",
w której całokształt oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych ukierunkowany jest na wszechstronną stymulację rozwoju dziecka i przygotowanie go do roli ucznia. Nauczyciele jednak muszą zdawać sobie sprawę, że w klasie mogą się znaleźć dzieci, które nigdy nie chodziły do przedszkola, a nawet do tzw. "zerówki". i że one również mogą być dziećmi potencjalnego ryzyka dysleksji.

Rodzice nie zawsze zdają sobie sprawę, że harmonijny rozwój dziecka jest podstawą jego sukcesów szkolnych. Zdarza się, że wybitnemu rozwojowi intelektualnemu nie towarzyszy dojrzałość emocjonalno-społeczna. W większości przypadków rodzice znacznie większą wagę przywiązują do rozwoju zdolności umysłowych dziecka niż do prezentowanych przez nie cech osobowościowych, kontaktów z rówieśnikami
i dorosłymi. Z doświadczeń specjalistów wynika, że brak dojrzałości emocjonalno-społecznej jest bardzo istotnym czynnikiem warunkującym powodzenia szkolne dziecka, a jednocześnie najczęściej niedocenianym przez rodziców.

Dzieci rozpoczynające naukę szkolną wkraczają w nowy jakościowo okres swej aktywności życiowej. Tak jak w wieku przedszkolnym wyrażała się ona w zabawie, tak w wieku szkolnym będzie skoncentrowana na nauce. W okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie nauki rodzice i dzieci przeżywają stan podekscytowania i nastawienia na sukcesy. Są jednak dzieci, które - mimo że żyją w odpowiednich pod względem wychowawczym warunkach i mają dobre możliwości intelektualne - już od pierwszych dni nauki szkolnej doświadczają trudności z nauką czytania
i pisania. Część z nich po kilku miesiącach przestaje lubić szkołę i chodzi do niej niechętnie. Jest to reakcja na różnego rodzaju trudności i niepowodzenia, będące wynikiem różnych przyczyn, tkwiących w samym dziecku lub w jego środowisku domowym, szkolnym, rówieśniczym.

Podstawowym zadaniem szkoły w okresie nauczania początkowego jest doprowadzenie do opanowania przez dziecko umiejętności czytania i pisania w takim stopniu, aby umożliwiały one dalszą naukę i przyniosły sukcesy szkolne. Warto wiedzieć, że funkcje psychiczne leżące u podstaw czytania i pisania rozwijają się w określonym tempie i rytmie, a więc możliwości uczenia się nie są jednakowe u wszystkich dzieci. W odniesieniu do grupy uczniów, którym opanowanie tych umiejętności sprawia szczególne trudności, należy podjąć specjalne działania profilaktyczne.

Podstawą działań związanych z przezwyciężaniem trudności szkolnych dziecka jest wczesna diagnoza postawiona przez nauczyciela, świadomego problemów, z jakimi na etapie nauczania początkowego spotykają się dzieci dyslektyczne oraz posiadające umiejętność rozpoznawania objawów (manifestacji) tych trudności.

Pierwszym etapem tej diagnozy jest obserwacja ucznia, mająca na celu rozpoznawanie zaburzeń w czytaniu i pisaniu. Symptomatologia zaburzeń jest dokładnie omawiana w wielu opracowaniach zajmujących się problemem dysleksji. Przypomnijmy jednak w tym miejscu, że objawy specyficznych trudności w nauce czytania zależą od rodzaju zaburzonych funkcji, jak również od głębokości deficytu każdej z nich. W różnych klasach, na różnych etapach nauczania zmienia się rola poszczególnych funkcji. We wstępnym etapie nauczania początkowego ujawniają się trudności głównie u dzieci z obniżoną sprawnością analizatora wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego (trudności w rozpoznawaniu liter i odwzorowywaniu ich kształtu). W dalszym toku nauki ujawniają się kłopoty związane z obniżaniem sprawności w zakresie analizatora słuchowego.

Drugi etap to profesjonalna diagnoza prowadzona w poradni psychologiczno-pedagogicznej przez pedagoga i psychologa, uzupełniana niekiedy konsultacją logopedy, psychiatry czy neuropsychiatry dziecięcego. Postępowanie diagnostyczne musi więc być zespołowe i kilkuetapowe, jako wynik ścisłego współdziałania nauczyciela, pedagoga, psychologa, a czasem
 i lekarza, przy stałym kontakcie z rodzicami. Istotne jest nie tylko ustalenie rodzaju i stopnia głębokości zaburzenia, ale także wskazanie mocnych stron dziecka. Pozwoli to ustalić możliwe sposoby kompensowania braków rozwojowych i uczenia się o charakterze zindywidualizowanym.
W przypadku dzieci z bardziej nasilonymi trudnościami należy włączyć takiego ucznia do zespołu korekcyjno-kompensacyjnego, prowadzonego w szkole przez nauczyciela-terapeutę przygotowanego do prowadzenia takich ćwiczeń (potocznie nazywanych reedukacją). Praca korekcyjno-kompensacyjna powinna być traktowana również jako uzupełnienie i pogłębienie powyższych diagnoz.

Wojciech Brejnak, Teresa Opolska, Romuald Ponczek
O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w nauce
Biblioteczka Reformy, Zeszyt 18, MEN, Warszawa, grudzień 1999.

Przyczyny dysleksji

Nieznane są do końca przyczyny dysleksji. Wciąż są one źródłem dyskusji i kontrowersji, świadczących o różnicy poglądów wśród autorów. Na temat etiologii dysleksji istnieje kilka koncepcji. Badania nad patomechanizmami powstawania dysleksji pozwalają stwierdzić, że obraz tego zaburzenia jest niejednorodny. Przedstawione koncepcje są ze sobą wzajemnie powiązane
 i uzupełniają się, a nie wykluczają.

Przy dysleksji trudno jest mówić o jednym czynniku, który ją wywołuje. Należy raczej wskazywać na wieloprzyczynowość tego zaburzenia. W poszczególnych przypadkach dysleksję mogą powodować różne czynniki (u jednego dziecka może to być dziedziczność, u drugiego - organiczne mikrouszkodzenie mózgu). Nie wyklucza to wystąpienia również i innych przyczyn u tego samego dziecka. Oczywiście wtedy trudności w czytaniu i pisaniu będą bardziej nasilone.

Koncepcja genetyczna

Jednym z najstarszych poglądów na etiologię dysleksji jest koncepcja genetyczna. Koncepcja ta łączy występowanie dysleksji z dziedziczeniem tych zmian w centralnym układzie nerwowym, które są przyczyną zaburzeń funkcjonalnych i podłożem trudności w czytaniu i pisaniu. Czynnikiem patogennym są więc geny przekazywane z pokolenia na pokolenie. W większości przypadków zaburzenia umiejętności czytania i pisania występują również u jednego z rodziców, są więc uwarunkowane dziedzicznie.

Wielu badaczy powołuje się na genetyczną koncepcję omawiając przyczyny dysleksji. Przypuszcza się, że dziedziczne uwarunkowanie specyficznych trudności w nauce czytania i pisania dotyczy od 20% do 30% dyslektyków, natomiast H. Scarborough na podstawie swoich badań z 1990 roku twierdzi, że może to dotyczyć aż 65% dzieci dyslektycznych.

Najnowsze badani, które wywodzą się z nurtu biologicznych uwarunkowań dysleksji koncentrują się na poszukiwaniu "genu dysleksji".

Koncepcja organiczna

Inni autorzy poszukiwali patogennych czynników zaistnienia dysleksji w mikrouszkodzeniach centralnego (ośrodkowego) układu nerwowego, nabytych w różnych okresach rozwoju, a zwłaszcza w okresie płodowym, okołoporodowym lub w bardzo wczesnym dzieciństwie. Coraz częściej można spotkać w literaturze twierdzenia na temat tzw. minimalnych uszkodzeń mózgu, jako podstawowej lub przynajmniej jednej z przyczyn dysleksji.

Koncepcja organiczna jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce.

Najnowsze badania amerykańskie potwierdzają przypuszczenie, że występowanie dysleksji wiąże się z defektem kory mózgowej odpowiedzialnej za sprawność myślenia i mówienia. Określają one dokładnie, który rejon kory może stwarzać warunki do powstawania dysleksji. Jest to obszar zwany MGN (przyśrodkowe jądro kolankowe), który wpływa na słuch, działając jako stacja przekaźnikowa dla sygnałów dźwiękowych. W przypadku dysleksji, komórki nerwowe w obszarze MGN lewej półkuli są zawsze mniejsze niż w prawej. Różnica jest niewielka, ale wystarczy to jednak, aby zakłócić czynności koordynacyjne mózgu i sprawność tworzenia wypowiedzi.

Brak opanowania podstawowych, elementarnych technik czytania i pisania

Zdecydowanymi przeciwnikami hipotezy mikrouszkodzeń są K. Jankowski i M. Tyszkowa - podważają oni możliwość jej sprawdzenia, ponieważ dane wskazujące na możliwość wystąpienia mikrouszkodzeń zbierane są głownie na podstawie wywiadu z okresu okołoporodowego, a deficyty rozwojowe mogą wystąpić również u dzieci, co do których nie mamy żadnych informacji z wywiadu, sygnalizujących możliwość wystąpienia mikrouszkodzeń.

Trudności w nauce wynikające z błędów dydaktycznych szkoły mogą oczywiście skutkować trudnościami w nauce czytania i pisania. Ale wówczas nie mają one specyficznego charakteru, gdyż trudności te wynikają z uwarunkowań środowiskowych. Podobnie jak przebywanie dziecka
w środowisku wielojęzycznym, czy mówiącym gwarą może być przyczyną jego trudności
w poprawnym mówieniu, czytaniu i pisaniu. Także brak motywacji dziecka do nauki (a niekiedy również motywacji jego rodziny), może powodować występowanie u dziecka trudności w nauce (również w czytaniu i pisaniu). Jednak w tych wszystkich przypadkach, gdy trudności w czytaniu
i pisaniu uwarunkowane są środowiskowo - możemy mówić jedynie o tzw. pseudodysleksji.

Koncepcje neurofizjologiczne - dominacji mózgowej.

Niektórzy autorzy wiążą trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania z brakiem ukształtowania dominacji jednej lub drugiej półkuli mózgowej.

Zaburzenia emocjonalne

Niektórzy badacze, między innymi P. Blanchard, M. E. Kripatrik, B. Hallgren - upatrują przyczyn dysleksji w zaburzeniach emocjonalnych. A. Le Gall twierdzi wręcz, że "czytanie i pisanie symbolizują wymagania świata dorosłych wobec dzieci i dzieci wrażliwe, uczuciowe w pewnych okolicznościach mogą wymagania te odrzucić". Czynnikami patogennymi byłyby więc urazy psychiczne i stres.

Fakt częstego współwystępowania zaburzeń rozwoju uczuciowego z trudnościami w czytaniu
i pisaniu - bywa przez różnych badaczy odmiennie interpretowany. W jednych koncepcjach - to co jest uznawane za przyczynę, bywa w innych koncepcjach traktowane jako objaw zaburzeń.

Mimo tak diametralnych różnic w poglądach naukowców na temat wzajemnych związków między tymi zaburzeniami, praktycy są dość zgodni, co do potrzeby - równocześnie z ćwiczeniami korekcyjnymi - prowadzenia terapii pedagogicznej z elementami psychoterapii.

Zaburzenia tempa, rytmu i dynamiki rozwoju psychoruchowego

Pierwsze polskie badania zespołu prof. H. Spionek koncentrowały się na poszukiwaniach przyczyn zaburzeń dyslektycznych we właściwościach rozwojowych dziecka. Wykazywały one, że zaburzenia tempa, rytmu i dynamiki rozwoju funkcji poznawczych, wzrokowych, słuchowych i ruchowych są jedną z głównych i bezpośrednich przyczyn wywołujących specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Wskazywano też na rolę zaburzeń lateralizacji podczas czytania. Tempo rozwojowe oznacza szybkość, z jaką dokonują się ilościowo - jakościowe zmiany w sferze psychomotorycznej dziecka w odniesieniu do jego wieku życia. Istotą rytmu rozwojowego jest stopień zgodności, w jakim rozwijają się poszczególne funkcje psychomotoryczne (jeśli rozwijają się równomiernie - mówimy o rozwoju harmonijnym; jeśli zaś nierównomiernie - mówimy o dysharmonii rozwojowej). Pojęcie dynamiki psychoruchowego rozwoju odnosi się do rodzaju tempa, w jakim przebiega ten rozwój. Z psychologii rozwojowej wiadomo, że w poszczególnych latach życia różna jest dynamika tempa rozwoju.

Badania przeprowadzone przez H. Spionek wykazały, że większość dzieci przejawiających poważne trudności w nauce czy-tania i pisania, mimo normalnego rozwoju, wykazuje różnego rodzaju opóźnienia rozwoju psychoruchowego. Opóźnienia te, choć niewielkie, mogą w znacznym stopniu utrudniać, bądź nawet uniemożliwiać dziecku prawidłowe wykonywanie przeróżnych czynności związanych z procesem uczenia się. Ze względu na to, że te opóźnienia (mikrouszkodzenia) mogą dotyczyć stosunkowo wąskiego zakresu i odnoszą się do funkcji elementarnych, nazwane zostały przez H. Spionek fragmentarycznymi (parcjalnymi) deficytami rozwojowymi. W zależności od rodzaju i głębokości - deficyty te powodują określone rodzaje błędów w czytaniu i pisaniu.

Dla celów selekcyjnych badań psychologicznych dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - H. Spionek wprowadziła pojęcie tzw. wskaźnika fragmentarycznego deficytu rozwoju (W f d r). Oblicza się go dzieląc opóźnienie rozwoju dziecka wyrażone w latach (uzyskane z badań wystandaryzowanymi testami), przez wiek życia. W przypadku, gdy wskaźnik ten jest większy od 0,30 - to dziecko kwalifikuje się do pracy korekcyjno-wyrównawczej i samo może mieć duże trudności w nauce.

Zgodnie z koncepcją H. Spionek, specyficzne trudności w nauce pisania i czytania polegają na istotnym obniżeniu sprawności wybiórczych funkcji elementarnych, która warunkuje proces pisania i czytania. A mianowicie funkcji słuchowych, wzrokowych i kinestetyczno-ruchowych. Dzieci,
u których stwierdzono parcjalne zaburzenia tych funkcji - to właśnie dzieci dyslektyczne.


 W. Brejnak, K.J. Zabłocki - "DYSLEKSJA w teorii i praktyce"

Terapia dysleksji

     Przyczyną dysleksji jest zaburzenie niektórych funkcji biorących udział w procesie czytania
 i pisania. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dotyczą przede wszystkim zdolności analizy i syntezy wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej oraz analizy i syntezy słuchowej. Rzadziej spotkać można zajęcia wykorzystujące ćwiczenia stymulujące rozwój psychofizyczny odwołujące się do założenia, że zdolności intelektualne dziecka są ściśle uzależnione od jego rozwoju fizycznego. Do programów terapeutycznych wykorzystujących w walce z dysleksją ćwiczenia ruchowe należy zaliczyć przede wszystkim zdobywającą sobie coraz większe grono zwolenników "gimnastykę mózgu" metodę kinezjologiczną opracowaną przez Paula Dennisona. Ćwiczenia ruchowe wykorzystuje także metoda Jeana Ayersa.
     Właściwy wybór metody terapii powinien być poprzedzony dokładną diagnozą trudności dziecka. Najczęstszymi przyczynami są zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej lub integracji bodźców wzrokowych i słuchowych. Postawienie szczegółowej diagnozy powinno pociągać za sobą rozpoczęcie dostosowanych do potrzeb dziecka oddziaływań podjętych przez przygotowanego do tego pedagoga lub psychologa. Skuteczność terapii pedagogicznej podnosi się wraz
z częstotliwością zajęć
. Wskazane jest, aby nie ograniczały się one do spotkań odbywanych raz, dwa razy w tygodniu, ale aby dziecko pomiędzy nimi miało okazję do wykonywania właściwych codziennych ćwiczeń w domu.
     Należy pamiętać, że stosowanie metod dydaktycznych polegających na nieustannym powtarzaniu czynności, które dziecku dyslektycznemu sprawiają kłopot, na ogół nie przynosi pożądanego efektu. Często powoduje zaś zniechęcenie lub bunt dziecka. Właściwie prowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne powinny być oparte na diagnozie trudności i prowadzone przez profesjonalistów lub pod ich kierunkiem.

Sposoby pracy z dziećmi z dysleksją

W pracy z dzieckiem dyslektycznym najbardziej skuteczne jest uczenie polisensoryczne: jednoczesne zaangażowanie wielu zmysłów: słuchu, wzroku i kinestezji. Maksymalnie wykorzystać należy te zmysły, które funkcjonują prawidłowo z jednoczesnym ćwiczeniem tych słabszych.

Dzieci dyslektyczne nie powinny:

 • czytać głośno w obecności całej klasy, ponieważ potęguje to napięcie emocjonalne,
  w wyniku czego dzieci te czytają gorzej. Mogą czytać głośno wówczas, gdy opanowały zadany tekst w domu lub w czasie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • czytać zbyt długich czytanek - należy wyznaczyć pewną część do czytania głośnego w celu doskonalenia techniki czytania,
 • pisać dyktand (nauczyciel winien zastąpić je, szczególnie w początkowym okresie nauki, pisaniem z pamięci),

Z kolei nauczyciel nie powinien:

 • stosować rywalizacji i stawiać za wzór zdolniejsze dzieci, którym dziecko dyslektyczne nie jest w stanie dorównać,
 • omawiać błędów w obecności całej klasy.


W pracy z dzieckiem dyslektycznym należy:

 • stosować na przemian czytanie głośne i czytanie ciche utworów ze sprawdzaniem zrozumienia tekstu,
 • utrwalać i powtarzać wiadomości przy każdej nadarzającej się okazji w ciągu dnia,
 • polecać pisanie ołówkiem w większej liniaturze, szczególnie w początkowym okresie nauki szkolnej.
 • przy ocenie prac pisemnych z języka polskiego nie brać pod uwagę błędów dyslektycznych, które mogą znacznie ją obniżyć (oceniać treść)Na ogólną ocenę z języka polskiego powinny mieć wpływ wszystkie osiągnięcia w tym przedmiocie.

Należy usuwać wyrazy niepoprawnie napisane tak, by uczeń nie przyswajał sobie w pamięci wzrokowej ich wadliwego obrazu graficznego poprzez:

 • całkowite zamazanie wyrazów z błędem i napisanie ich u góry w sposób poprawny,
 • naklejanie pasków poprawnie napisanych wyrazów w miejsce wyrazów z błędem,
 • zaznaczanie na marginesie liczby słów błędnie napisanych; dzieci same je znajdują poprzez porównanie z tekstem poprawnie napisanym.

Pomoc dzieciom dyslektycznym to:

 • stosowanie wielu ćwiczeń grafomotorycznych doskonalących technikę pisania (przepisywanie rodzi awersję do pisania),
 • częste sprawdzanie zeszytów i poprawności zapisów prac domowych, by wyeliminować zniekształcenia informacji,
 • prowadzenie słownika wyrazów trudnych,
 • czuwanie nad uaktywnianiem dzieci w czasie lekcji i dodatkowych zajęć poprzez stosowanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych i przerw relaksacyjnych,
 • częste sprawdzanie wiadomości ustnych,
 • dostosowanie wymagań do praktycznych możliwości dziecka, mając na uwadze poziom trudności ucznia,
 • stosowanie słowników ortograficznych podczas klasówek i wypracowań,
  stosowanie różnego rodzaju wzmocnień - zachęt, pochwał,
 • organizowanie sytuacji zapewniających przeżycie sukcesu w celu uzyskania wiary we własne siły,
 • otoczenie opieką i wsparciem ze strony klasy, z jednoczesnym powierzaniem ról możliwych do spełnienia,
 • uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
  ćwiczenie odporności psychicznej,
 • uczenie właściwych zachowań w sytuacjach napięć agresywnych jako reakcji obronnych na niepowodzenia,
 • stosowanie indywidualnych wymagań w zakresie podawania nowego materiału
  i odpowiednich informacji,
 • stała współpraca i wymiana informacji między szkołą a domem.

W. Turewicz, Organizacja pracy korekcyjno - kompensacyjnej, [w:] Jak pomóc dziecku
z dysortografią, ODN Zielona Góra 2000/


Przykładowe zadania korekcyjno - kompensacyjne

By pomóc dzieciom dyslektycznym w zautomatyzowaniu umiejętności czytania, należy stosować następujące formy ćwiczeń:

 • Czytanie całościowe sylab i wyrazów.
 • Czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami.
 • Czytanie sylab i wyrazów w krótkich pozycjach.
 • Czytanie naprzemienne sylab, wyrazów i zdań.
 • Czytanie selektywne głośne i ciche.
 • Czytanie z przesłonką (w okienku).
 • Czytanie chóralne.
 • Ćwiczenia w rozumieniu treści (J. Czajkowska, K. Herda, 1989 r.).


W nauce poprawnego pisania pod względem graficznym wskazane jest stosowanie następujących ćwiczeń:

 • Kreślenie ręką dużych liter w powietrzu.
 • Pisanie dużych liter na tablicy - wodzenie po wzorze.
 • Pisanie (malowanie) liter na arkuszach papieru, różnej wielkości.
 • Pisanie liter za pomocą szablonów.
 • Kalkowanie (kalką techniczną), obwodzenie po wzorze.
 • Samodzielne pisanie liter.

Przy opracowaniu graficznym liter należy zwrócić uwagę na ich charakterystyczne elementy, sposób pisania z zaznaczeniem miejsca rozpoczęcia i rozmieszczenia w liniaturze zeszytu.

Trzeba dążyć do tego, by dzieci nauczyły się pisać wyrazy łącznie, czytelnie i we właściwym tempie.

Podstawowe formy ćwiczeń poprawnego pisania to:

 • przepisywanie,
 • pisanie z pamięci,
 • pisanie ze słuchu.

Należy pamiętać, iż ćwiczenia w czytaniu winno się łączyć z ćwiczeniami w pisaniu. Ponadto należy zwracać uwagę na:

 • kierunek pisania od strony lewej do prawej i sposób pisania liter z zastosowaniem wzorców,
 • omówienie pisowni wyrazów "trudnych", by nie utrwalały się w pamięci wzrokowej nieprawidłowe obrazy graficzne wyrazów,
 • prawidłową postawę ciała i sposób trzymania przyborów, czas trwania ćwiczeń w pisaniu dostosowaniem do możliwości percepcyjnych dziecka, koncentracji uwagi i odporności psychicznej.

Czytanie na raty

Uczeń młodszy

1.      Dziecko czyta na głos - zależnie od możliwości: od jednej lub kilku linijek tekstu do 1/2 strony,

2.      Dziecko czyta razem z Dorosłym na głos ("chórem", dorosły nieco ciszej) - dwa razy więcej, np. od dwóch linijek do l strony,

3.      Dorosły - matka czyta dziecku na głos - trzy razy więcej, np. od trzech linijek do 3 stron,

4.      Dziecko czyta samo po cichu - cztery razy więcej, np. od 4 linijek do 4 stron; powtórka całego cyklu (pkt 1-4)

5.      Streszczenie przeczytanego tekstu (ustne - opowiadanie lub pisemne - w formie planu czy wypracowania) lub dyskusja nad tekstem.


Uczeń starszy

1.      Dziecko czyta na głos - zależnie od możliwości: od ok. 1/2 - l strony,

2.      Dorosły - czyta dziecku na głos - trzy razy więcej, ok. 3 stron; dobrze, jeżeli dziecko w tym czasie śledzi tekst wzrokiem,

3.      Dziecko czyta samo po cichu - cztery razy więcej: ok. 4 stron; powtórka całego cyklu (pkt 1-3)

4.      Streszczenie przeczytanego tekstu (ustne - opowiadanie lub pisemne - w formie planu czy wypracowania) lub dyskusja nad tekstem,

 1. Podsumowanie przeczytanego rozdziału - streszczenie rozdziału i dyskusja nad wybranymi problemami.

 

Książka mówiona

"Książki mówione" to taśmy magnetofonowe z nagraniami lektur szkolnych, które służą dzieciom
w przyśpieszeniu procesu czytania lektur. Można je wypożyczać w bibliotekach dla osób niepełnosprawnych (niewidomych), bibliotekach pedagogicznych, w dużych bibliotekach publicznych. Rodzice prezentują początek "książki mówionej" i dziecko kontynuuje czytanie reszty rozdziału z użyciem kasety magnetofonowej. Zadaniem dziecka jest:

 • słuchanie tekstu (z taśmy) z jednoczesnym śledzeniem go w książce (czytaniem) (2 str.)
 • słuchanie tekstu - bez czytania (kilka stron) powtórka: (pkt 5-6)
 • streszczenie przeczytanego tekstu (ustne lub pisemne - w formie planu czy wypracowania) lub dyskusja nad tekstem.
 • podsumowanie przeczytanego i wysłuchanego rozdziału - streszczenie i dyskusja.

 

Dyktando w 10 punktach - z komentarzem ortograficznym

1.      Punkt l. Umowa
Umów się z dzieckiem, że codziennie będziecie robić dyktando obejmujące zawsze tylko 3 zdania. Wymyślcie wspólnie nagrodę po każdym tygodniu pracy.

2.      Punkt 2. Wybór tekstu
Zaznacz w książce dziecka 3 zdania i przeczytaj na głos pierwsze zdanie.

3.      Punkt 3. Komentarz ortograficzny
Dziecko powtarza zdanie i omawia pisownię każdego wyrazu (podaje zasady pisowni, poszukuje uzasadnienia pisowni).

4.      Punkt 4. Zapisywanie
Dziecko zapisuje zdanie (podobnie postępuje z następnymi zdaniami).

5.      Punkt 5. Kontrola l - dziecko
Dziecko samodzielnie sprawdza cały napisany tekst.

6.      Punkt 6. Kontrola 2 - dorosły
Dorosły sprawdza tekst. Jeżeli znajdzie błędy, podaje ich liczbę.

7.      Punkt 7. Kontrola 3 - dziecko
Dziecko ponownie sprawdza tekst z pomocą słownika ortograficznego.

8.      Punkt 8. Kontrola 4 - dorosły
Dorosły sprawdza poprawiony tekst. Jeżeli nadal są błędy, wskazuje tekst -wzór, z którego dyktował zdania.

9.      Punkt 9. Kontrola 5 - dziecko
Dziecko porównuje napisany tekst ze wzorem i ostatecznie poprawia błędy.

10.  Punkt 10. Poprawa
Dziecko opracowuje błędnie napisane wyrazy (np. podaje zasady pisowni, wyrazy pokrewne, odmienia wyraz przez przypadki, wymienia na inne formy).

Uwagi:

Podstawowym założeniem stosowania techniki "dyktando z komentarzem ortograficznym" jest przeświadczenie o możliwości utrwalenia zasad pisowni i wytworzenia pełnej świadomości ortograficznej przez przekształcenie się nawyku "głośnego myślenia" - omawiania zasad pisowni (pkt. 3) - w nawyk "cichego" przypominania ich sobie podczas pisania.

Kolejnym zadaniem ćwiczenia jest wytworzenie nawyku dokładnego sprawdzania i poprawiania każdej pracy pisemnej po napisaniu. Dziecko ma prawo do popełnienia błędu, ale nie ma prawa pozostawić go bez poprawienia.

Warunkiem uzyskania tych efektów jest wykonywanie omawianego ćwiczenia krótko lecz systematycznie oraz zawarcie umowy z dzieckiem co do czasu pracy (codziennie), liczby dyktowanych zdań (zawsze tej samej) oraz nagrody (po każdym tygodniu ćwiczeń). W ten sposób dziecko nie będzie usiłowało, w tej sprawie, stale z nami negocjować.

Dyktando w 10 - punktach:

1.      utrwala znajomość zasad pisowni,

2.      wytwarza nawyk stałego przywoływania zasad ortograficznych podczas pisania,

3.      wytwarza nawyk stałego sprawdzania napisanego tekstu, a tym samym dziecko ma poczucie odpowiedzialności za napisany tekst.

Bogdanowicz Marta : O dysleksji, czyli o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli.

 

 Co powinni zrobić rodzice?

     Przede wszystkim istotne jest, aby uważnie obserwować postępy rozwoju dziecka od najmłodszych lat. Podstawowe znaczenie dla właściwego rozwoju mają odpowiednie warunki
i stymulacja. Ważne jest więc, aby zachęcać dziecko do podejmowania czynności, które rozwijają właściwe dla danego wieku umiejętności, np. do rysowania, zabawy układankami, itp. Jeśli pomimo właściwych warunków dziecko nie potrafi pokonać trudności, warto zgłosić się z nim do psychologa, który zdiagnozuje istniejące trudności, określi ich zakres i wskaże właściwy sposób postępowania.
    Jeśli dziecko rozpoczęło już edukację, trudności szkolne należy omówić z wychowawcą klasy
i zgłosić się do lokalnej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Instytucje takie zajmują się między innymi diagnozowaniem trudności szkolnych i organizacją terapii pedagogicznej.
     Opinia takiej placówki jest dla szkoły obowiązująca, co oznacza konieczność wzięcia pod uwagę trudności dziecka przy ocenianiu go. Ważne jest, aby opinię taką potraktować przede wszystkim jako wskazówkę do dalszego postępowania, nigdy zaś jako przyzwolenie na brak postępów w nauce. Należy też z dzieckiem pracować w domu, a nie pozostawić go  samemu sobie. Nie jest też wskazane, aby informować dziecko o diagnozie - etykieta "zaburzenie" przyczepiona dziecku może zmniejszyć jego motywację do nauki i negatywnie wpłynąć na jego stosunek do szkoły oraz przyczynić się do obniżenia samooceny.

Literatura

BALEJKO Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski c-cz : dyslalia - dysleksja. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 2001

BALEJKO Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski s-sz : dyslalia - dysleksja. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 2000

BALEJKO Antoni : Jak pokonać trudności w mówieniu i czytaniu : dla rodziców i nauczycieli. – Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 2001

BOGDANOWICZ Marta : O dysleksji, czyli o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. – Lublin : Wydaw. Popularnonaukowe “Linea”, 1994

CIESZYŃSKA Jadwiga : Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji . - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2001

ĆWICZENIA w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / Krystyna Grabałowska [i in.]. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Toruń : TNO i K “Dom Organizatora”, 1995

EMILUTA-ROZYA Danuta, MIERZEJEWSKA Halina, ATYS Paulina : Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu- cztero- i sześcioletnich. – Warszawa : WSPS im. Marii Grzegorzewskiej, 1995

GĄSOWSKA Teresa, PIETRZAK-STĘPKOWSKA Zofia : Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. – Wyd. 3 zm. – Warszawa : WSiP, 1994

GÓRNIEWICZ Ewa : Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. – Wyd. 3 popr. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998

MICKIEWICZ Janina : Jedynka z ortografii? : rozpoznawanie dysleksji w starszym wieku szkolnym. – Toruń : TNO i K “Dom Organizatora”, 1995

MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o dysleksji czyli specyficznych trudnościach w nauce / zeszyt opr. Wojciech Brejnak, Teresa Opolska, Romuald Ponczek. – Warszawa : MEN, 1999

NOWAK Jadwiga Ewa : Pedagogiczne problemy słuchu fonematycznego u uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. – Bydgoszcz : WSP, 1994

PĘTLEWSKA Halina : Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu. – Kraków : “Impuls”, 1998

RENTFLEJSZ-KUCZYK Amelia : Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? : poradnik dla nauczycieli i rodziców. – Warszawa : “Juka”, 1999

SAWA Barbara : Dzieci z zaburzeniami mowy. – Warszawa : WSiP, 1990. – S. 74 - 84 : Problemy dysleksji i dysgrafii

SAWA Barbara : Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. – Wyd. 3 popr. i rozsz. – Warszawa : WSiP, 1987

SAZON-BRYKAJŁO Janina : Metody terapii niektórych trudności w pisaniu i czytaniu u dzieci dyslektycznych. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1999

SELIKOWITZ Mark : Dysleksja i inne trudności w uczeniu się / przeł. [z ang.] Agnieszka Wierzejska. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999

SŁODOWNIK-RYCAJ Ewa : Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka. – Warszawa : Wydaw. Akademickie “Żak”, 1998

WSZEBOROWSKA-LIPIŃSKA Bożena : Możliwości i trudności uczenia się młodzieży dyslektycznej // W: EDUKACJA wobec wyzwań i zagrożeń współczesnej cywilizacji / red. nauk. Leon Niebrzydowski. – Łódź, 2000. – S. 235 - 247

WSZEBOROWSKA-LIPIŃSKA Bożena : Osobowość młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce // W: Drogi samorealizacji młodzieży dorastającej / red. nauk. Leon Niebrzydowski. – Łódź : Wydaw. UŁ, 1997. – S. 173 - 180

ZAKRZEWSKA Barbara : Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń. – Warszawa : WSiP, 1996

ZELECH Władysław : Zaburzenia czytania i pisania u dzieci afatycznych, głuchych i dyslektycznych. – Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1997

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIELEŃ Barbara, TRZECIAK Grażyna : Profilaktyka i terapia zaburzeń percepcyjnych we wczesnym wieku szkolnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1991, nr 9, s. 407-410

BERNATOWICZ Iwona : Dysfunkcje rozwojowe // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 21, s. 17

BODNAR Ewa : Dysleksja, intuicja, emocje // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 13. s. 17

BOGDANOWICZ Marta : Dysleksja – analfabetyzm funkcjonalny // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 9, s. 30-32

BOGDANOWICZ Marta : Dysleksja – mistrzyni paradoksów // Charaktery. – 2001, nr 1, s. 36-38

BOGDANOWICZ Marta : Model kompleksowej pomocy osobom z dysleksją rozwojową – ocena stanu aktualnego i propozycje zmian w świetle reformy systemu edukacji // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 3, s. 217-226

BOGDANOWICZ Marta, KRASOWICZ Grażyna : Diagnoza i leczenie dysleksji rozwojowej – neuropsychologiczna koncepcja D.J.Bakkera // Psychologia Wychowawcza. - 1995, nr 2, s. 116-130

BORAK-KWAPISZ Joanna : Dysleksja i nie tylko... // Gazeta Szkolna. – 1999, nr 3, s. 8

BORKOWSKA Aneta : Typologie dysleksji – przegląd badań // Psychologia Wychowawcza. – 1996, nr 2, s. 116-125

BUTRYM Danuta : Uczniowie dyslektyczni a proces nauczania-uczenia się geografii i treści geograficznych w bloku przyrodniczym // Geografia w Szkole. – 1999, nr 5, s. 272-275

CHMIELEWSKA Dorota : Dysleksja rozwojowa : koncepcje jej powstawania oraz przegląd metod terapeutycznych // Forum Nauczycielskie. – 1999, nr 10, s. 21-22

DĄBROWIECKA Hanna : Dysleksja, -grafia, –ortografia, -kalkulia // Remedium. - 1996, nr 9, s. 116-125

DOBROŁOWICZ Justyna : Dysleksja, czyli specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. – 2001/2001, nr 1, s. 7-13

DUTKA Ewa, MACIARZ Aleksandra : Społeczne przystosowanie w klasach I-III dzieci z zespołem ryzyka dysleksji // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2000, nr 2, s. 135-142

FLORKIEWICZ Violetta : Terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 7, s. 19, 20-21

GORZKIEWICZ Beata : Problem dysleksji i dysgrafii. – Przegląd Edukacyjny. – 2000, nr 1, s. 16-17

GÓRNIEWICZ Ewa : Diagnoza dysleksji i dysortografii // Wychowanie na co Dzień. – 1994, nr 3, s. 4-6

GÓRNIEWICZ Ewa : Pierwotne i wtórne następstwa dysleksji i dysortografii // Rocznik Pedagogiki Specjalnej . – T. 7 (1996), s. 64-68

JASTRZĄB Jadwiga : Model terapii pedagogicznej stosowanej wobec dzieci dyslektycznych // Rocznik Pedagogiki Specjalnej. – T. 1 (1990), s. 106-130

KAJA Barbara : Metoda symboli dźwiękowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 2, s. 36-38

KAŃTOCH Barbara : Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 35-36

KARKOWSKA Hanna : Problemy logopedyczne u progu szkoły // Życie Szkoły. – 1999, nr 3, s. 226-227

KOCZAN Teresa, KAFAR Katarzyna : Rozpoznawanie dysleksji u dzieci sześcioletnich // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 7, s. 559 - 561

KOŁTUSKA Barbara : Dysleksja – przegląd koncepcji etiologicznych // Psychologia Wychowawcza. – 1989, nr 3, s. 243 - 250

KRÓL Renata : Nowe opinie : dysleksja i dysgrafia // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 6, s. 17

LEWANDOWSKA Dorota : Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 5, s.38 - 40

LEWANDOWSKA Laurencja : Dziecko z wadą wymowy w klasie ogólnodostępnej // Wychowanie na co Dzień. – 1996, nr 7/8, dod. s. IV-V

MACIARZ Aleksandra, DUTKA Ewa : Społeczne przystosowanie dzieci z ryzykiem dysleksji w klasach I-III // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 5, s. 227- 234

MAKAREWICZ Renata : Gdy w klasie jest dyslektyk... // Polonistyka. – 1998, nr 2, s. 75-79

MAKAREWICZ Renata : Nauczyciele wobec dysleksji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 2, s. 21-24

MIĘTKA Elżbieta : Problemy dzieci dyslektycznych i dysgraficznych // Nauczanie Początkowe. – 1999/2000, nr 3, s. 65-79

MOLSKA Agnieszka : Zaburzenia mowy, czytania i pisania // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 9, s. 15–22

OSZWA Urszula : Zastosowanie elementów metody Glenna Domana w profilaktyce dysleksji // Logopedia. - T. 21 ( 1994), s. 47–51

OSZWA Urszula : Metody pracy z dysleksją // Remedium. – 2001, nr 11, s. 10-12

POMIRSKA Zofia : Nowoczesne media w terapii uczniów z dysleksją rozwojową // Edukacja Medialna. – 2001, nr 2, s. 32-35

SUROWANIEC Józef, SZYDEŁKO Andrzej : Komputerowe wspomaganie terapii logopedycznej dzieci z dysgrafią i dysleksją // Logopedia. – T. 26 (1999), s. 181-194

ŚLÓSARZ Anna : Nim uczeń dyslektyczny napisze zadanie egzaminacyjne... // Polonistyka. – 1994, nr 5, s. 271-274

TARKOWSKA Irena : Praca z dziećmi dyslektycznymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 6, s. 14-20

TARKOWSKA Irena : Reedukacja i jej uwarunkowania // Życie Szkoły. – 1997, nr 4, s. 195-199

UROCZYŃSKA Jolanta, GAJEWSKA Alicja : Co o dysleksji wiedzieć należy? : poradnik dla nauczycieli języka polskiego klas IV-VIII // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. – 1996/1997, z. 5, s. 31-44

WASZKIEWICZ Elżbieta : Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu – leniwe, niezdolne, a może dyslektyk? // Życie Szkoły. – 1997, nr 1, s. 54-58

WĄSIŃSKI Arkadiusz : Programy komputerowe jako narzędzie logopedy w terapii dzieci z wadami wymowy i słuchu // Nauczyciel i Szkoła. – 1997, nr 2, s. 21–35

WIKTOŚ Maria : Dziecko ryzyka dysleksji // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 18-23

WOJGIENICA Beata : Gry planszowe dla dzieci dyslektycznych // Życie Szkoły. – 1997, nr 3, s. 157-159

WOŹNIAK Olga : Zyskowna dysleksja // Przekrój. – 2002, nr 23, s. 43-45

WÓJTOWICZOWA Janina : Czy dysleksja jest chorobą? // Życie Szkoły. – 1996, nr 8, s. 482-484

WSZEBOROWSKA-LIPIŃSKA Bożena : Dysleksja a badanie poziomu rozwoju umysłowego // Psychologia Wychowawcza. – 1996, nr 2, s. 126-133

WSZEBOROWSKA-LIPIŃSKA Bożena : Dysleksja a zdolności i style uczenia się // Psychologia Wychowawcza. – 1997, nr 4, s. 314-330

WSZEBOROWSKA-LIPIŃSKA Bożena : Młodzież ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu // Psychologia Wychowawcza. – 1995, nr 3, s. 223-234

ZAJĄC Renata : O dzieciach “ryzyka dysleksji” w świetle obserwacji sześciolatków // Życie Szkoły. – 1995, nr 10, s. 596-600

ZAKRZEWSKA Barbara : Rozumienie treści tekstu w różnych formach czytania // Życie Szkoły. – 1992, nr 6, s. 338-345

ZAKRZEWSKA Barbara : Przykłady zajęć w procesie reedukacji dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu // Życie Szkoły. – 1993, nr 8, s. 457-466