Informator Mielecki

 

Gdzie szukać pomocy? Do kogo się zwrócić?

 

 

OPIEKA i PROFILAKTYKA SPOŁECZNA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężać trudne sytuacje życiowe i materialne)
- ul. Łukasiewicza 1c, tel. 583 77 18, tel./fax 583 55 56
www (BIP): http://www.mops.mielec.pl
e-mial: mopsmielec@pro.onet.pl

MOPS Rejon 1
(osiedla: Kościuszki, Kilińskiego, Wojsław i Rzochów)
- ul. Łukasiewicza 1c, tel./fax 583 55 56 oraz 583 77 18583 77 19

MOPS Rejon 2
(osiedla: Niepodległości, Cyranka, Kazimierza Wielkiego i Żeromskiego)
- ul. Łukasiewicza 1c, tel. 583 55 56 oraz 583 77 18583 77 19

MOPS Rejon 3
(osiedla: Kopernika, Kusocińskiego, Żeromskiego i Wolności)
- ul. Biernackiego 4a, tel. 583 15 90

MOPS Rejon 4
(osiedla: Dziubków, Szafera i Smoczka)
- ul. Botaniczna 6, tel. 788 95 35

MOPS Rejon 5
(osiedla: Lotników i Borek)
- ul. Kocjana 15, tel. 585 29 32

Dom Dziennego Pobytu
(dla osób w wieku emerytalnym oraz inwalidów niepracujących)
- ul. Kocjana 15, tel. 582 72 60

Dom Pomocy Społecznej
(o zasięgu ponadlokalnym - obejmuje pomocą osoby starsze i niepełnosprawne fizycznie, zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i społecznych)
- ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 16, tel. 788 84 00, fax 788 84 01 oraz 788 84 02 (dyrektor)
dompomocy@emil.tnp.pl
http://www.dpsmielec.emil.tnp.pl

Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta
- ul. Sandomierska 19, tel. 586 22 52

Środowiskowy Dom Samopomocy
(dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo)
- ul. Biernackiego 4a, tel. 583 58 87

Warsztat Terapii Zajęciowej
(dla osób niepełnosprawnych objętych rehabilitacją zawodową i społeczną)
- ul. Kocjana 15, 585 25 80

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- ul. Żeromskiego 23, pok. 25, tel. 78 88 574 oraz 788 88 575
Członkami Gminnej Komisji są specjaliści z zakresu: medycyny, terapii uzależnień, pedagogiki, profilaktyki oraz przedstawiciele UM, Rady Miasta policji. Komisja m.in. podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu się do obowiązku poddania się leczeniu orzeka sąd rejonowy. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokuratora.  Pismo do Gminnej Komisji z wnioskiem o rozpatrzenie opisanej w nim sprawy można składać osobiście lub przesłać pod podany adres.


Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
- ul. Chopina 8, tel. zaufania 583 40 00
- Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"
- Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza TPD
Ośrodek jest placówką Urzędu Miasta. Prowadzi działalność profilaktyczną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych, przeciwdziała problemom związanym z nadużywaniem narkotyków, niesie pomoc członkom rodzin dysfunkcyjnych, głównie z problemem alkoholowym oraz tym rodzinom, w których występuje przemoc zarówno fizyczna jak i psychologiczna.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- ul. Wyspiańskiego 6, tel. 586 34 12
Godziny pracy poradni: pon –piątek godz. 8.00 – 16.00

Poradnia oferuje wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom głównie w ustalaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów oraz ich usuwaniu.


Poradnia Specjalistyczna "Arka"
- ul. ks. Arczewskiego 5a, tel. 773 08 09
Zatrudnia specjalistów: prawnik świecki- prawnik ksiądz – psycholog – duszpasterz – doradca ds. rodziny – doradca ds. wychowania –doradca ds. uzależnień alkoholowych – doradca ds. sekt – lekarz –logopeda.


Poradnia Uzależnień
- ul. Curie-Skłodowskiej 10 (parter), tel. 586 30 71

Poradnia prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych oraz dla ich rodzin. Oferuje „podstawowy program terapii uzależnienia” od alkoholu – w pierwszej fazie leczenia oraz „program pogłębiony” w dalszej fazie uzależnienia.


Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
- ul. ks. Arczewskiego 5a, tel. 586 22 62

Świetlica Profilaktyczno-Wychowacza
- ul. Botaniczna 1, tel. 788 96 91
Placówki zapewniają opiekę wychowawczą, stwarzają warunki do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijają zainteresowania i uzdolnienia wychowanków, pomagają w rozwiązywaniu ich własnych trudności i problemów emocjonalnych.


Klub Młodzieżowy "Smoczka"
- ul. Dąbrówki 14a

Osiedlowa Świetlica dla Dzieci i Młodzieży Mielec-Rzochów
- Rynek Rzochowski